top of page

Privātuma politika


Jeļenas Jerkinas privātprakses kosmetoloģijā privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu
subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem
apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī
citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt
Privātuma politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot
šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs
informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā.
Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs
izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu
Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā
arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.
Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes
procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto
nolūku sasniegšanai.
I. Pārzinis un tā kontaktinformācija
1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir Jeļena Jerkina (turpmāk - Pakalpojumu sniedzējs),
Miglas iela 35, Bukulti, LV-1024, e-pasts: jelena.jerkina@gmail.com; tālrunis: +371
26691010.
II. Personas datu apstrādes nolūki
2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:
2.1.1. veselības aprūpes pakalpojumu estētiskās kosmetoloģijas jomā sniegšanai un
administrēšanai:
 Klienta identificēšanai;
 Klienta pieraksta noformēšanai pie kosmetologa;
 Klienta dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
 atgādinājumiem Klientiem par paredzēto vizīti pie kosmetologa;
 kosmetologa konsultāciju un manipulāciju veikšanai;
 Klientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
 norēķinu administrēšanai;
 Klientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
 Klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;
 līguma ar Klientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
2.1.2. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem
ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
2.1.3. Klientu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;
2.1.4. Klientu leģitīmo interešu īstenošana: pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu
attīstība;
2.1.5. lietvedības funkciju veikšana (iesnieguma / e-pasta vēstules / pieprasījuma saņemšana,
reģistrēšana, atbildes nosūtīšana u.t.t);
2.1.6. saņemtā iesnieguma / e-pasta vēstules / pieprasījuma apstrāde un atbildes sagatavošana.
2.1.7. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas
dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš
norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

III. Personas datu apstrādes juridiskais pamats
3.1. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem
tiesiskajiem pamatiem:
3.1.1. ar datu subjekta (Klienta) piekrišanu (Regulas 9. panta otrās daļas a) punkts, Klientu
tiesību likuma 10. panta otrā daļa);
3.1.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos
pienākumus vai ārējos normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības (Regulas 9. panta
otrās daļas b) punkts, Klientu tiesību likuma 10.pants);
3.1.3. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Pārziņa likumīgās
intereses tiesā (Regulas 9. panta otrās daļas f) punkts);
3.1.4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmās intereses
(organizēt efektīvu kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu
Klientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem
kosmetoloģijas pakalpojumiem);
3.1.5. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (Klientu) izpildei vai
pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6.
panta pirmās daļas b) punkts);
3.1.6. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (Klienta) vai citas
fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6. panta pirmās daļas d) punkts);
3.1.7. arhivēšanas nolūkos Pārziņa interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos,
vai statistikas nolūkos (Regulas 6.panta 1.daļas e) punkts un 9.panta 2.daļas j) punkts).
IV. Apstrādājamais personas datu apjoms
4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pakalpojumu sniedzējs, ir atkarīgas no fizisko
personu izmantotajiem Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem un apstrādes nolūka:
4.1.1. Datu subjektam saņemot kosmetoloģijas pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo
informāciju, kas apliecina anamnēzi, diagnostiku, kā arī precīzi ataino procedūru rezultātus.
Šajā gadījumā, lai īstenotu kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanas mērķi Pakalpojumu
sniedzējs var apstrādāt visplašāko iespējamo personas datu apjomu, kas ietver - vārdu,
uzvārdu, kontaktinformāciju, dzīvesstilu, informāciju par izslimotajām slimībām,
informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumus (pie kāda
ārsta, cik bieži, kādus pakalpojumus izvēlas) u.c. informāciju, ko attiecīgais kosmetologs
konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt dokumentācijā.
4.2. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Pakalpojumu sniedzējs no datu subjekta var iegūt
papildu informāciju, kas primāri aptver, bet neaprobežojas ar nosūtījumu informāciju,
informāciju par iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, informāciju, kas tiek iegūta konkrētās
ārstniecības epizodes ietvaros.
4.3. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas
un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas
nosacījumus.
4.4. Pakalpojumu sniedzējs apzinās, ka, sniedzot savus pakalpojumus, tās apstrādā veselības
datus, kas ir uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem Regulas kontekstā.
V. Personas datu saņēmēju kategorijas
5.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Pakalpojumu sniedzējs, valsts un
pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesībsargājošās un
uzraugošās iestādes, tiesas.

5.2. Lai nodrošinātu Pakalpojuma sniedzēja tiesības, trešo personu un īpašuma drošību, dati
var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai
tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
5.3. Pakalpojumu sniedzēja iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai
pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām
bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu
administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas
pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu
apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu
sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz
jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības
izbeigšanās.
VI. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta
lēmumu pieņemšana
6.1. Personas datus Pakalpojumu sniedzējs neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai
starptautiskajām organizācijām.
VII. Datu subjekta tiesības
7.1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas
datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju
par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu
apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.
7.1.1. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.
7.1.2. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties
pie mums, izmantojot šīs Politikas 1.1.punktā norādīto kontaktinformāciju.
7.2. Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija
par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt
vai izlabot.
7.3. Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir
tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde
tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar
kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.
7.4. Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī
ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums
izteiktām prasībām, pretenzijām.
7.5.Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības
normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.
7.6. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt,
neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai,
kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv Blaumaņa iela 11/13-15,
Rīga, LV-1011.)
7.7. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti,
pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.
7.8. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem,
piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats,
Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības,
lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.

7.9. Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā
minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt
attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu nolūku sasniegšanu.
7.10. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram,
ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat
iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot
Jūsu datu apstrādi.
7.11. Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā
formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju
nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim
Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu
pieprasījumā norādīto informāciju.
7.12. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas,
mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par
Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā
arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo - dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu
pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez
šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu
iesniegto lūgumu.
7.13. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies
nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes
procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.
7.14. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums
sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams,
piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.
7.15. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs
rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.
7.16. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas
dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar
drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).
7.17. Datu subjektam (Klientam) ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem
Pakalpojumu sniedzēja apstrādē esošiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana
un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu
(tostarp Pakalpojumu sniedzēja) tiesībām un brīvībām.
VIII. Personas datu drošība
8.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu
Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas
dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un
tikai nepieciešamajā apjomā.
8.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie
izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu
personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem
sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas
konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju
norādītajos veidos.
IX.Personas datu glabāšana

9.1. Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja lietu nomenklatūru glabā
personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka
sasniegšanai.
9.2. Pakalpojumu sniedzējs, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk
norādītos apstākļus:
9.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
9.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu
Pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
9.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv
kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pakalpojumu sniedzēja
saistošus pienākumus;
9.2.4. Pakalpojumu sniedzējam nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas
personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību.
9.3. Sniedzot kosmetoloģijas pakalpojumus, Pakalpojumu sniedzējs ievēro speciālos
normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt
detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju, izmantojot augstāk
norādīto kontaktinformāciju;
9.4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai
nodrošinātu Pakalpojumu sniedzēja leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas
nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami
prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pakalpojumu sniedzējsi vai trešajām
personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt
saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
9.5. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien
saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.
9.6. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai
tad, ja:
tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar
prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.
X. Personas datu sniegšanas nepieciešamība
10.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Pakalpojumu
sniedzēja funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Pakalpojumu sniedzējam nav tiesiska
pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.
XI. Izmaiņas privātuma politikā
11.1. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās
noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Pakalpojumu sniedzējs
iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.
Pēdējās izmaiņas: 17. jūlijs, 2022

bottom of page